Posts

The Communist Manifesto 2012

New vid from cpgb-ml.org [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zmHNyYKCa0E]